ევაკუაც??ს გეგმა » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

ევაკუაც??ს გეგმა

ხანძრ?ს დროს ევაკუაც??ს გეგმ?ს შემუშავება და მომზადება


ჩვენთან თქვენ შეგ?ძლ?ათ შეუკვეთოთ ხანძრ?ს დროს ადამ?ანთა ევაკუაც??ს გეგმა, სხვადასხვა მასალ?თ და სხვადასხვა შესრულებ?თ. სრულ? შესაბამ?სობა კანონმდებლობ?ს მოთხოვნებ?სადმ? სახანძრო უსაფრთხოებ?ს სფეროშ? (სახანძრო უსაფრთხოებ?ს წესებ?ს და პ?რობებ?ს შესახებ ტექნ?კურ? რეგლამენტთან).

ევაკუაც??ს გეგმა – ეს ძ?რ?თად? დოკუმენტ?ა, სადაც მ?თ?თებულ?ა საევაკუაც?ო გზებ? და გასასვლელებ?. დადგენ?ლ?ა ადამ?ანთა მოქცევ?ს წესებ?, აგრეთვე ობ?ექტზე მოსამსახურე პერსონალ?ს მოქმედებათა წეს?.

ევაკუაც??ს გეგმა

ადამ?ანთა მასობრ?ვ? თავშეყრ?ს (გარდა მრავალბ?ნ?ან? საცხოვრებელ? სახლებ?სა და უშუალოდ პატ?მრობ?ს და თავ?სუფლებ?ს აღკვეთ?ს აღსრულებ?ს დაწესებულებებ?სა) და სართულზე 10 და მეტ? ადამ?ან?ს სამუშაო ადგ?ლ?ს მქონე ობ?ექტებშ?, ასევე შენობებშ?, რომლებშ?ც მუდმ?ვად ?მყოფებ?ან შეზღუდულ? შესაძლებლობ?ს მქონე პ?რებ?, ყველა სართულზე საევაკუაც?ო გასასვლელებთან უნდა ?ქნეს გამოკრულ? ხანძრ?ს დროს ადამ?ანთა ევაკუაც??ს გეგმა (ევაკუაც??ს გეგმ?ს შედგენ?ს წეს? მოყვან?ლ?ა №3 დანართშ?).

ევაკუაც??ს გეგმა შედგება გრაფ?კულ? და ტექსტურ? ნაწ?ლებ?საგან

ევაკუაც??ს გეგმ?ს გრაფ?კულ? ნაწ?ლ? მო?ცავს შენობა-ნაგებობ?ს სართულებ?ს გეგმას, რომელზეც დატან?ლ? უნდა ?ყოს: საევაკუაც?ო გზებ? (ძ?რ?თად? და სათადარ?გო); საევაკუაც?ო გასასვლელებ?; სამაშველო საშუალებებ?ს განთავსებ?ს ადგ?ლ?; საავარ?ო გასასვლელებ?, დაუკვამლ?ანებელ? კ?ბ?ს უჯრედებ?, გარე ღ?ა კ?ბეებ?, ლ?ფტებ? და ლ?ფტ?ს ჰოლებ?, სათავსებ? (ყველა ფუნქც?ურ? დან?შნულებ?ს), ა?ვნებ?, კარებ?ს ღ?ობ? (ყველა სათავს?დან და საევაკუაც?ო გზებზე); საევაკუაც?ო გეგმ?ს განთავსებ?ს ადგ?ლებ?, სამაშველო საშუალებებ?ს განთავსებ?ს ადგ?ლებ?, ხანძარსაწ?ნააღმდეგო დაცვ?ს საშუალებებ?,მათ? განთავსებ?ს ადგ?ლებ?, უსაფრთხო ზონა შენობ?ს გარეთ – ევაკუ?რებულებ?ს თავშეყრ?ს ადგ?ლ?;

ევაკუაც??ს გეგმ?ს ტექსტურ ნაწ?ლშ? განმარტებულ?ა და მ?თ?თებულ?: უსაფრთხოებ?ს ნ?შნებ?ს, ს?მბოლოებ?ს და პ?რობ?თ? გრაფ?კულ? აღნ?შვნებ?ს მნ?შვნელობა, შენობ?ს და სართულ?ს დასახელება, ტელეფონ?ს ნომრებ?: სახანძრო-სამაშველო დანაყოფ?ს გამოძახებ?სათვ?ს; ობ?ექტ?ს ხელმძღვანელ?ს ან სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხ?სმგებელ? პ?რებ?ს გამოძახებ?სათვ?ს.

* ევაკუაც??ს გეგმებ? უნდა ?ყოს გამოკრულ? საევაკუაც?ო გასასვლელებთან სათავსებ?სა და დერეფნებ?ს კედლებზე ან კოლონებზე ევაკუაც??ს გეგმაშ? მ?თ?თებულ? ადგ?ლ?ს მკაცრად დაცვ?თ.

?მ?სთვ?ს, რომ მოვამზადოთ შენობ?დან ევაკუაც??ს გეგმა, ჩვენ გვჭ?რდება მხოლოდ მ?ს? ყველა სათავსოს ტექნ?კურ? გეგმა.

მუშაობ?ს განრ?გ?

1.გასვლა დამკვეთთან;
2.აუც?ლებელ? მონაცემებ?ს შეგროვება (სათავსოებ?ს გეგმებ?, საშტატო განაწეს? და ა. შ. )
3.ევაკუაც??ს გეგმ?ს წ?ნასწარ? მაკეტ?ს შექმნა;
4.ევაკუაც??სთვ?ს აუც?ლებელ? გზებ?ს განსაზღვრა;
5.გეგმ?ს გრაფ?კულ? ელემენტებ?ს გამართვა;
6.გრაფ?კულ?ს ასახვა სპეც?ალ?ზ?რებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაშ?;
7.ევაკუაც??ს გეგმ?ს ტექსტურ? ნაწ?ლ?ს შედგენა;
8.დამზადებულ? საევაკუაც?ო გეგმებ?ს დამკვეთ?სთვ?ს წარდგენა


ევაკუაც??ს გეგმ?ს დამზადებ?სთვ?ს საჭ?რო მასალებ?:

ჩვენ? ევაკუაც??ს გეგმა საკმაო შესაბამ?სობაშ?ა მოქმედ? კანონმდებლობ?ს მოთხოვნებთან და აქვს (სახანძრო უსაფრთხოებ?ს წესებ?ს და პ?რობებ?ს შესახებ ტექნ?კურ? რეგლამენტთან) გაფორმებ?ს რამდენ?მე ვარ?ანტ?:
> ხ?ს ჩარჩოშ? შუშ?ს ქვეშ;
> ალუმ?ნ?ს ჩარჩოშ? შუშ?ს ქვეშ
> პლასმას?ს ჩარჩოშ? შუშ?ს ქვეშ;
> ლამ?ნ?რებულ?.

ხანძრ?ს დროს ევაკუაც??ს გეგმებ?ს დამზადებ?ს ღ?რებულებებ??

ევაკუაც??ს გეგმებ?ს მომზადებ?ს ფასებ? დამოკ?დებულ?ა მ?ს? გაფორმებ?ს ვარ?ანტზე და მასალაზე, რომლ?სგანაც ?ს დამზადებულ?ა.
ა?რჩ?ეთ ვარ?ანტ? ზემოთ მოცემულ?დან და მენეჯერთან დააზუსტეთ თქვენ? შეკვეთ?ს სრულ? ღ?რებულება. dle
2034
    

ჩვენ ასევე გირჩევთ

კომენტარები -
0