ევაკუაციის გეგმა » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

ევაკუაციის გეგმა

ხანძრის დროს ევაკუაციის გეგმის შემუშავება და მომზადება


ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა, სხვადასხვა მასალით და სხვადასხვა შესრულებით. სრული შესაბამისობა კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში (სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტთან).

ევაკუაციის გეგმა – ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.

ევაკუაციის გეგმა

ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის (გარდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და უშუალოდ პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებისა) და სართულზე 10 და მეტი ადამიანის სამუშაო ადგილის მქონე ობიექტებში, ასევე შენობებში, რომლებშიც მუდმივად იმყოფებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ყველა სართულზე საევაკუაციო გასასვლელებთან უნდა იქნეს გამოკრული ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა (ევაკუაციის გეგმის შედგენის წესი მოყვანილია №3 დანართში).

ევაკუაციის გეგმა შედგება გრაფიკული და ტექსტური ნაწილებისაგან

ევაკუაციის გეგმის გრაფიკული ნაწილი მოიცავს შენობა-ნაგებობის სართულების გეგმას, რომელზეც დატანილი უნდა იყოს: საევაკუაციო გზები (ძირითადი და სათადარიგო); საევაკუაციო გასასვლელები; სამაშველო საშუალებების განთავსების ადგილი; საავარიო გასასვლელები, დაუკვამლიანებელი კიბის უჯრედები, გარე ღია კიბეები, ლიფტები და ლიფტის ჰოლები, სათავსები (ყველა ფუნქციური დანიშნულების), აივნები, კარების ღიობი (ყველა სათავსიდან და საევაკუაციო გზებზე); საევაკუაციო გეგმის განთავსების ადგილები, სამაშველო საშუალებების განთავსების ადგილები, ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებები,მათი განთავსების ადგილები, უსაფრთხო ზონა შენობის გარეთ – ევაკუირებულების თავშეყრის ადგილი;

ევაკუაციის გეგმის ტექსტურ ნაწილში განმარტებულია და მითითებული: უსაფრთხოების ნიშნების, სიმბოლოების და პირობითი გრაფიკული აღნიშვნების მნიშვნელობა, შენობის და სართულის დასახელება, ტელეფონის ნომრები: სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის გამოძახებისათვის; ობიექტის ხელმძღვანელის ან სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების გამოძახებისათვის.

* ევაკუაციის გეგმები უნდა იყოს გამოკრული საევაკუაციო გასასვლელებთან სათავსებისა და დერეფნების კედლებზე ან კოლონებზე ევაკუაციის გეგმაში მითითებული ადგილის მკაცრად დაცვით.

იმისთვის, რომ მოვამზადოთ შენობიდან ევაკუაციის გეგმა, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მისი ყველა სათავსოს ტექნიკური გეგმა.

მუშაობის განრიგი

1.გასვლა დამკვეთთან;
2.აუცილებელი მონაცემების შეგროვება (სათავსოების გეგმები, საშტატო განაწესი და ა. შ. )
3.ევაკუაციის გეგმის წინასწარი მაკეტის შექმნა;
4.ევაკუაციისთვის აუცილებელი გზების განსაზღვრა;
5.გეგმის გრაფიკული ელემენტების გამართვა;
6.გრაფიკულის ასახვა სპეციალიზირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
7.ევაკუაციის გეგმის ტექსტური ნაწილის შედგენა;
8.დამზადებული საევაკუაციო გეგმების დამკვეთისთვის წარდგენა


ევაკუაციის გეგმის დამზადებისთვის საჭირო მასალები:

ჩვენი ევაკუაციის გეგმა საკმაო შესაბამისობაშია მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და აქვს (სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტთან) გაფორმების რამდენიმე ვარიანტი:
> ხის ჩარჩოში შუშის ქვეშ;
> ალუმინის ჩარჩოში შუშის ქვეშ
> პლასმასის ჩარჩოში შუშის ქვეშ;
> ლამინირებული.

ხანძრის დროს ევაკუაციის გეგმების დამზადების ღირებულებები?

ევაკუაციის გეგმების მომზადების ფასები დამოკიდებულია მისი გაფორმების ვარიანტზე და მასალაზე, რომლისგანაც ის დამზადებულია.
აირჩიეთ ვარიანტი ზემოთ მოცემულიდან და მენეჯერთან დააზუსტეთ თქვენი შეკვეთის სრული ღირებულება. dle
5268
    

ჩვენ ასევე გირჩევთ

კომენტარები -
0